Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Data publikacji strony internetowej: 2020.09.21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.09.21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,

- nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF staramy się w miarę możliwośći udostępnić także w formie cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Ostatniej aktualizacji i przeglądu strony dokonano w dniu 30 maja 2022 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest kom. Paulina Onyszko, adres poczty elektronicznej oficer.prasowy.krp6@ksp.policja.gov.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 723 81 94.

Koordynatorem do spraw dostępności w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VI jest nadkom. Paweł Trzcinka tel. 47 723 83 12, adres poczty elektronicznej: pawel.trzcinka@ksp.policja.gov.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI:

Siedziba Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Jagiellońskiej 51 w Warszawie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Przy wejściu głównym do budynku nie ma schodów, po prawej stronie znajduje się dzwonek przywoławczy/domofon.

W hallu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Biuro przepustek znajduje się po lewej stronie od wejścia. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po prawej stronie od biura przepustek znajduje się aparat telefoniczny. Można z niego skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie KRP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KRP (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

Interesanci mogą być obsłużeni w pomieszczeniach znajdujących się przy biurze przepustek.

W budynku nie ma windy. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta na parterze i w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem, na parkingu od ul. Jagiellońskiej wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online w komendzie, przy stanowisku Zastępcy Dyżurnego jednostki, w godzinach 8.00-20.00.

Rewir Dzielnicowych Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI:

Siedziba Rewiru Dzielnicowych Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Ząbkowskiej 23/25 w Warszawie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Przy wejściu głównym do budynku po prawej stronie są schody, po lewej stronie znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Za drzwiami po prawej stronie znajduje się dzwonek przywoławczy, nie ma biura przepustek.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, poruszają się po terenie budynku w obecności funkcjonariusza Policji.

W budynku nie ma windy. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku, jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego, nie ma możliwości skorzystania z systemu języka migowego online w rewirze.

Komisariat Policji Warszawa Targówek:

Siedziba Komisariatu Policji Warszawa Targówek, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Chodeckiej 3/5 w Warszawie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Przy wejściu głównym do budynku są schody, po prawej stronie znajduje się dzwonek przywoławczy/domofon, nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

W hallu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Biuro przepustek znajduje się na wprost od wejścia. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po prawej stronie od biura przepustek znajduje się aparat telefoniczny. Można z niego skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KP (osoby wprowadzającej).

W budynku nie ma windy. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku, nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem, na parkingu od ul. Chodeckiej wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego, nie ma możliwości skorzystania z systemu języka migowego online w komisariacie.

Rewir Dzielnicowych Komisariatu Policji Warszawa Targówek:

Siedziba Rewiru Komisariatu Policji Warszawa Targówek, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Motyckiej 15 w Warszawie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Przy wejściu głównym do budynku są schody, po lewej stronie znajduje się dzwonek przywoławczy/domofon, nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Z policjantami można połączyć się przez domofon, w budynku nie ma biura przepustek. Siedziba czynna jest codziennie w godz. 7.00 - 21.00.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Petenci poruszają się po terenie budynku w obecności funkcjonariusza Policji.

W budynku nie ma windy. Toaleta dla interesantów znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem, na parkingu od ul. Motyckiej wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Nie ma możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego, nie ma możliwości skorzystania z systemu języka migowego online.

Komisariat Policji Warszawa Białołęka:

Siedziba Komisariatu Policji Warszawa Białołęka, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Myśliborskiej 65 w Warszawie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Przy wejściu głównym do budynku są schody, po prawej stronie znajduje się dzwonek przywoławczy/domofon, nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

W hallu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Biuro przepustek znajduje się na prawo od wejścia. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po lewej stronie od biura przepustek znajduje się aparat telefoniczny. Można z niego skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KP (osoby wprowadzającej).

W budynku nie ma windy. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku,  jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem, na parkingu od ul. Myśliborskiej wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego, nie ma możliwości skorzystania z systemu języka migowego online w komisariacie.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM w jednostce Policji przejdź do strony Policja e-usługi.

.

Powrót na górę strony